logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Relacja z XIII Sesji Rady Gminy

13sesjaW poniedziałek 21 listopada zebrała się po raz trzynasty Rada Gminy Kołbaskowo - to była przedostatnia sesja w tym roku. Radni przyjęli uchwały o zmianach w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej oraz określono stawki podatków od nieruchomości i środków transportu. Przyjęto także uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Barnisławia, Przylepu i Przecławia.Początkowo porządek obrad wyglądał następująco :
  1. Sprawy regulaminowe
     a/ stwierdzenie quorum,
     b/ przyjęcie protokołu z XII Sesji,
     c/ zatwierdzenie porządku dziennego,
     d/ powołanie sekretarza obrad,
  2. Wniosek klubu radnych "Zintegrowani dla Gminy" o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Kołbaskowo Nr I/05/2010 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Kołbaskowo.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2011 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2022.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zaniechania inwestycji.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 16/2, obręb Siadło Dolne w trybie bezprzetargowym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Przecław.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołbaskowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wolne wnioski.

Wycofano z obrad punkty 2 i 6 oraz rozszerzono porządek o podjęcie uchwał w sprawie :
- wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Barnisławiu w drodze bezprzetargowej
- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego tereny w obrębie geodezyjnym Przylep
- przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Barnisław
- uchwalenia programu współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi

Przewodniczący klubu radnych "Zintegrowani dla Gminy" wniósł o zdjęcie z porządku obrad punktu 2 oraz poinformował o zawarciu porozumienia w sprawie składów osobowych komisji Rady Gminy. Wszystkie zaplanowane uchwały na XIII sesji zostały przyjęte. Złożony został wniosek do komisji rewizyjnej o kontrolę Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w ZPO Kołbaskowo, ZS Przecław i SP Będargowo.

Radni otrzymali projekt Budżetu Gminy na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przewodniczący Ryszard Wierzbicki zaprosił na 5 grudnia radnych na posiedzenie połączonych komisji w sprawie zaopiniowania tych dokumentów. Ustalony został także termin ostatniej w tym roku sesji na 30 grudnia na godz 14:00 na której zaplanowano uchwalenie budżetu na 2012 rok.

W dziale "do pobrania" (lub proszę kliknąć TUTAJ)dostępne są zapisy audio oraz protokoły ze wszystkich obrad.

Pin It