logo gif 10lat

Open menu

 reklama

Ancora 1000x175 baner VIP

Gimnazjum z wysokim wynikiem!

gimnazjumW styczniu 2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Przecławiu została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna. Badanie wykonane przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Szczecinie miało na celu sprawdzenie, czy i w jakim stopniu placówka spełnia wymagania stawiane przez państwo. Przedstawione w postaci raportu wyniki ewaluacji wskazują, iż przecławska szkoła została oceniona wysoko.

 

 

Wnioski z ewaluacji zewnętrznej służą nam do doskonalenia pracy - mówi Edyta Majewska-Gargula, dyrektor placówki. Będziemy się starać, żeby Publiczne Gimnazjum w Przecławiu było zawsze oceniane wysoko. Dziś otrzymaliśmy ocenę "B" - odpowiednik szkolnej "piątki". Mam nadzieję, że nasza placówka w przyszłości uzyska jeszcze lepszą notę.

 

Badaniem w formie ankiety i wywiadu grupowego objęto w sumie 146 uczniów, 82 rodziców i 18 nauczycieli. Przeprowadzono także wywiad z dyrektorem placówki, z przedstawicielami samorządu lokalnego, z partnerami szkoły i pracownikami niepedagogicznymi. Były także obserwacje zajęć lekcyjnych, życia codziennego placówki i analiza dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony następujący raport.

 

Obraz szkoły

W miejscowości Przecław (3 km od Szczecina) w Gminie Kołbaskowo od 1 września 2012 r. funkcjonują w bezpośrednim sąsiedztwie dwie placówki oświatowe – Szkoła Podstawowa wraz z Punktem Przedszkolnym oraz Publiczne Gimnazjum. Szkoły mieszczą się w nowoczesnym, jednopiętrowym kompleksie budynków otoczonych obiektami sportowymi. Uczęszczają do nich dzieci i młodzież zamieszkujące miejscowości położone w Gminie Kołbaskowo. W latach 2002-2012 szkoły te tworzyły Zespół Szkół w Przecławiu.

 

Hasłem Gimnazjum jest: "Szkoła pozytywna, bezpieczna i otwarta na Europę". Nowoczesny obiekt, oddany w ubiegłym roku szkolnym do użytku, zapewnia uczniom nowoczesna i doskonale wyposażona w bazę dydaktyczną. Działa w nim biblioteka i czytelnia. Szkoła dysponuje pracowniami przedmiotowymi, w tym fizyczna, chemiczna, biologiczna, geograficzna, matematyczna, techniczna, języków obcych oraz informatyczna.

 

Wszyscy uczniowie mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć dodatkowych, rozwijających kompetencje i zainteresowania, jak i wyrównawczych - pozwalających na uzupełnienie zaległości. Gimnazjaliści mogą rozwijać swoje uzdolnienia w kołach zainteresowań. Działają koła: dziennikarskie, "Teatr dla życia, psychologiczne, europejskie, informatyczne, wolontariatu, Caritas, historyczne oraz języka niemieckiego.

 

Dyrekcja organizuje również zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, zawodoznawcze, korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze oraz przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Nauczyciele wdrażają rozwiązania nowatorskie o szerokim zakresie oddziaływania.

Specyfiką jest to, że w Gimnazjum funkcjonuje doskonale wyposażona pracownia astronomiczna stanowiąca novum na skale województwa, w której działalność prowadzi szkolne koło astronomiczne. Interesujące zajęcia rozwijające pasje astronomiczna realizowane są we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

Inne działanie polega na realizowaniu projektu w ramach programu Comenius. Jego celem jest umożliwienie uczniom pokonania barier w komunikowaniu się językami obcymi oraz rozwój kompetencji społecznych. W projekcie współpracują szkoły mające swoje siedziby we Włoszech (Milan), Niemczech (Frankfurt/M), Holandii (Haren), Bułgarii (Pleven), Litwy (Wilno), Turcji (Nigde) i Francji (Aix les Bains).

 

Specyficzną cechą wyróżniającą szkołę spośród innych jest działalność charytatywna. W Gimnazjum prężnie działa Samorząd Uczniowski, który dwukrotnie otrzymał nagrodę w konkursie mającym na celu wyłonienie najbardziej pomysłowej i efektywnej społeczności uczniowskiej w całym powiecie polickim. Młodzież działająca w szkolnym kole wolontariatu zorganizowała akcje pod nazwa "Zaraz sie wolontariatem" adresowaną do innych kół wolontariackich działających w innych szkołach. Dzięki temu z pomysłów realizowanych w Gimnazjum w Przecławiu korzystają także inne szkoły. Od dwóch lat uczniowie podejmują działania mające na celu organizacje pomocy uczniom poważnie chorym (akcja "Patrycji – Rówieśnicy", kiermasze, przedstawienia teatralne i wizyty u koleżanek).

Gimnazjum zapewnia również uczniom wysoki poziom bezpieczeństwa. Uczniowie podkreślają, że w ostatnich latach wzrost w tej dziedzinie jest znaczący.

 

Szczegółowe wyniki ewaluacji zewnętrznej Publicznego Gimnazjum w Przecławiu znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.