logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Budżet Gminy 2013 - od A do Z

budzet-gminy-2013Rada Gminy Kołbaskowo na ostatniej sesji uchwaliła budżet gminy na 2013 r.  Dochody zaprognozowano na poziomie 45,5 mln zł, wydatki - 52,8 mln zł. planowany deficyt wyniesie 7,3 mln i zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej - 2,8 mln zł i zaciągniętego kredytu - 4,5mln zł. W 2013 roku inwestycje w Gminie Kołbaskowo pochłoną ponad 19 mln zł czyli około 40% wszystkich wydatków budżetu. Prześledźmy do A do Z - na co zostaną przeznaczone nasze pieniądze.

 

A - jak autobusy, przystanki, komunikacja. Na naszym terenie wszystkie linie autobusowe kursują dzięki dotacjom z budżetu naszej gminy dla ZDiTM oraz PKS. W sumie to 1,2 mln zł. Także budowa, remonty przystanków i zatok autobusowych to istotna pozycja kosztowa w budżecie. 558 tys zł kosztować będzie budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin - Ostoja Osiedle - Przylep - Stobno tak, aby pasażerowie linii 88 mogli wygodnie wsiąść i wysiąść z autobusu. Osobną pozycją w budżecie są także bezpłatne dowozy dzieci do szkół, na które przeznaczono 613 tys zł.

B - jak boiska, orliki, sale gimnastyczne i inne obiekty sportowe. Prawie 700 tys zł w budżecie na 2013 rok wydamy na remonty i utrzymanie obiektów sportowych, konserwację nawierzchni, wynagrodzenia dla trenerów oraz opłaty za energie i wodę. Dodatkowo 100 tys zł będzie kosztował remont sali gimnastycznej w Będargowie. W planach także przebudowa boiska szkolnego w Przecławiu oraz wyłożenie nawierzchnią ze sztucznej trawy.

C - jak cmentarze komunalne w Kołbaskowie i Będargowie. Utrzymanie obiektów, wykaszanie traw, naprawa ogrodzeń i inne zadania z tym związane, zostały powierzone Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, które otrzymało dotację celową z budżetu gminy na to zadanie.

D - jak droga powiatowa 0627Z Ustowo - Kurów - Siadło Dolne - Siadło Górne. 160 tys zł z budżetu Gminy Kołbaskowo przeznaczono na pomoc finansową Powiatowi Polickiemu na opracowanie dokumentacji technicznej. Wydaje się, że w najbliższym czasie nie zanosi się na szybki remont tej drogi. Powiat Policki w tegorocznym budżecie nie przewidział środków  na tę inwestycję.

E - jak edukacja, opieka i wychowanie. Na terenie gminy wszystkie placówki oświatowe utrzymywane są z budżetu gminy. Mamy w sumie gimnazjum, 3 szkoły podstawowe, 1 przedszkole, 2 punkty przedszkolne oraz 3 oddziały przedszkolne. W tym roku na oświatę i wychowanie naszych dzieci wydamy 16,5 mln zł - to prawie 1/3 wszystkich wydatków budżetowych.

F - jak fotoradar i foto-pułapki. 200 tys zł zapisano dla Straży Gminnej na zakup fotoradaru wraz z masztem do kontroli prędkości pojazdów przejeżdżających przez nasze drogi. Zakupione zostaną także foto-pułapki (szerokokątne kamery z rejestratorem), które pomogą strażnikom w walce z dzikimi wysypiskami śmieci.

G - jak Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie oraz Filia w Przecławiu - otrzymają na swoją działalność w tym roku 248 tys w ramach dotacji celowej.

H - jak hydrofornie. Utrzymywane są na koszt gminy i znajdują się tam gdzie mamy ujęcia poboru wody - czyli m.in w Ustowie, Bobolinie oraz Kołbaskowie.

I - jak inwestycje. 19.161.892 zł pochłoną tegoroczne inwestycje. Najdroższe z nich to : rozbudowa oczyszczalni w Przecławiu, przebudowa dróg gminnych w Kurowie, przebudowa drogi i sieci wodociągowej w Siadle Dolnym, budowa sieci wodociągowej z ujęcia w Bobolinie do miejscowości Warnik oraz termomodernizacja szkoły w Będargowie.

J - jakość wody. Planowana jest poprawa jakości wody poprzez jej zmiękczenie na ujęciu w Przecławiu. Planowane jest także podłączenie niektórych miejscowości do ucięcia wody w Bobolinie, które posiada najlepszą jakość wody. Budowa sieci wodociągowej z ujęcia w Bobolinie pochłonie 2,1 mln zł. Dodatkowo 600 tys zł będzie kosztować przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w tej miejscowości.

K - jak komunalne mieszkania w Kołbaskowie i Rosówku. Właśnie kończy się inwestycja w Kołbaskowie - za kwotę 1,9 mln zł powstały tam 24 mieszkania. W 2013 roku ruszy też budowa kolejnych mieszkań - tym razem w Rosówku. Na lata 2013-2014 zaplanowano wydać na ten cel 2,2 mln zł,przy 40% dofinansowaniu ze środków zewnętrznych.

L - jak lampy solarno-hybrydowe w Siadle Górnym i Dolnym. 520 tys zł zapisano w tegorocznym budżecie na budowę oświetlenia ulicznego w tych dwóch miejscowościach. Inwestycja będzie przeprowadzona pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Unii w ramach PROW. Na całość zadania związanego z oświetleniem ulic, placów i dróg gmina wyda w tym roku 1,3 mln zł.

M - jak miejsca wypoczynku. W 2012 pierwsze trzy takie miejsca oddano do użytku mieszkańcom Kołbaskowa, Karwowa oraz Barnisławia. W 2013 zaplanowano wybudowanie ich w Warniku, Będargowie oraz w Warzymicach. Koszt 200 tys zł. Dodatkowo za 100 tys zł zagospodarowany zostanie teren zielony w Siadle Górnym. Te zadania inwestycyjne są wspieranie przez fundusze unijne.

N - jak naprawa dróg gminnych. Nie mamy ich dużo - dokładnie 18 km. Na to zadanie przeznaczono kwotę 300 tys zł. Reszta dróg w naszej okolicy to powiatowe, krajowe oraz osiedlowe i prywatne.

O - jak oczyszczalnia ścieków w Przecławiu. Rozbudowa tego obiektu to obecnie największa inwestycja. W tym roku wydamy na nią 5,3 mln zł.  Docelowo w latach 2013-2014 - 8,0 mln.

P - jak przebudowa drogi gminnej w Kurowie i Siadle Dolnym. W sumie obie te inwestycje będa kosztować budżet bagatela prawie 7 mln zł.

R - jak rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie. Będzie kosztować 137 tys zł, zadanie otrzymało już częściowe dofinansowanie z UE.

S - jak schronisko dla bezdomnych zwierząt. To zadanie współfinansuje nasza gmina wraz z Gminą Dobra, Nowe Warpno i Police. Schronisko buduje się właśnie w Buku w Gminie Dobra. W tym roku nasz wkład wyniesie 446 tys zł. Na całość zadania w latach 2011-2013 przeznaczyliśmy 1,5 mln zł.

Ś - jak świetlice, które wyrastają jak "grzyby pod deszczu". Obecnie dobiega końca budowa w Moczyłach (802 tys zł), w Kurowie (800tys) oraz w Siadle Górnym (569 tys zł). W dalszych planach w Barnisławiu, w Stobnie i Kamieńcu, oraz przebudowa świetlicy w Bobolinie.

T - jak termomodernizacja budynku szkoły w Będargowie. W tym roku na remont wydamy 880 tys zł. Całość inwestycji w latach 2011-2013 kosztowała nas 1,2 mln zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków PFOŚiGW

U - jak ujęcie wody w Bobolinie. Budowa sieci wodociągowej z najczystszego w gminie ujęcia w Bobolinie do miejscowości Warnik będzie kosztować 2,2 mln zł. Zasili ono również miejscowości Barnisław, Smolęcin i Karwowo.

V - jak Victoria 95 Przecław - w tym roku otrzyma 160 tys zł dofinansowania z budżetu gminy na swoją działalność. W sumie na wszystkie zadania z zakresu kultury fizyczne i sportu realizowanie przez organizacje i stowarzyszenia wydamy 343 tys zł. To m.in upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolne, międzygminne i międzynarodowe rozgrywki piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, lekkiej atletyki, prowadzenie zajęć aerobiku, samoobrony oraz zajęć tanecznych dla mieszkańców. To także promocja sportu wśród dorosłych m.in sekcja tenisa ziemnego, popularyzacja koszykówki, halowa piłka nożna, siatkowa, brydż, triathlon, biegi i inne.

W - jak wodociągowa i sanitacyjna infrastruktura, która pochłonie w tym roku 8,6 mln zł. To m.in już wcześniej wspomniane inwestycje w rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowy i przebudowy sieci wodociągowych w Warniku i Bobolinie oraz likwidacja rur azbestowo-cementowych.

Z - jak zasiłki, świadczenia, pomoc w naturze i dodatki mieszkaniowe. Na pomoc społeczną przeznaczymy w tym roku 4,6 mln zł. To m.in. świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, specjalistyczne i inne.

Na koniec najważniejsze. Budżet to zawsze pewne założenia i prognozy z którymi bywało różnie. Żadna z wspomnianych inwestycji nie ma 100% gwarancji powodzenia. Może się zdarzyć, że wpływy do budżetu z tytułu podatków będą mniejsze niż założono lub jakaś inwestycja nie otrzyma dofinansowania - wtedy konieczne będą cięcia po stronie wydatków. Co miesiąc na każdej sesji radni dokonują kolejnych poprawek w budżecie adekwatnych do aktualnej sytuacji. Pozostaje mi jedynie życzyć Wójtowi, Skarbnikowi i Radzie Gminy pełnej realizacji zamierzonych inwestycji.

Pin It