medentes przeclaw

 reklama

Szukaj w portalu

Już za kilka dni IX sesja

09sesjaW najbliższy poniedziałek 20 czerwca odbędzie się IX sesja Rady Gminy Kołbaskowo.W wyjątkowo długim porządku obrad znalazły się m.in: uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Przecławia i Kurowa, uchwała w sprawie wysokości podatków oraz poborze w drodze inkasa, nadanie nazwy ulicom w Warzymicach i Siadle Dolnym. Radni zapoznają się także z informacją Policji i Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, informacją dyrektorów szkół w Przecławiu, Kołbaskowie oraz Będargowie.

 

W planach posiedzenia także uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu dla Pani Wójt. Pod koniec zebrania przyjęta zostanie uchwała w sprawie nadawania honorowego obywatelstwa Gminy Kołbaskowo. Obrady są otwarte dla wszystkich mieszkańców. Zapraszam.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
    a) stwierdzenie quorum,
    b) przyjęcie protokołu z VIII Sesji,
    c) zatwierdzenie porządku dziennego,
    d) powołanie sekretarza obrad,
2. Informacja dyrektorów
    a) Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie,
    b) Zespołu Szkół w Przecławiu
    c) Szkoły Podstawowej w Będargowie za rok szkolny 2010/2011.
3. Informacja Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo.
4. Informacja Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Gminy Kołbaskowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2011 r. Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2011r. Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przecław w gminie Kołbaskowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kurów w gminie Kołbaskowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości w Moczyłach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości w Kołbaskowie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Przecławiu w trybie bezprzetargowym.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Oliwki w miejscowości Siadło Dolne.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Słoneczna w miejscowości Warzymice.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Kołbaskowo w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.
22. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji NZOZ Portowy.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji na II półrocze 2011 roku.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez SITA JANTRA Sp. z o.o. dotyczącego uchwały nr VII/54/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Kołbaskowo.
26. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Kołbaskowo.
27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego obywatelstwa Gminy Kołbaskowo.
28. Interpelacje i zapytania.
29.  Wolne wnioski.

Pin It