logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Już za kilka dni IX sesja

09sesjaW najbliższy poniedziałek 20 czerwca odbędzie się IX sesja Rady Gminy Kołbaskowo.W wyjątkowo długim porządku obrad znalazły się m.in: uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Przecławia i Kurowa, uchwała w sprawie wysokości podatków oraz poborze w drodze inkasa, nadanie nazwy ulicom w Warzymicach i Siadle Dolnym. Radni zapoznają się także z informacją Policji i Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, informacją dyrektorów szkół w Przecławiu, Kołbaskowie oraz Będargowie.

 

W planach posiedzenia także uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu dla Pani Wójt. Pod koniec zebrania przyjęta zostanie uchwała w sprawie nadawania honorowego obywatelstwa Gminy Kołbaskowo. Obrady są otwarte dla wszystkich mieszkańców. Zapraszam.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
    a) stwierdzenie quorum,
    b) przyjęcie protokołu z VIII Sesji,
    c) zatwierdzenie porządku dziennego,
    d) powołanie sekretarza obrad,
2. Informacja dyrektorów
    a) Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie,
    b) Zespołu Szkół w Przecławiu
    c) Szkoły Podstawowej w Będargowie za rok szkolny 2010/2011.
3. Informacja Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo.
4. Informacja Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Gminy Kołbaskowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2011 r. Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2011r. Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przecław w gminie Kołbaskowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kurów w gminie Kołbaskowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości w Moczyłach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości w Kołbaskowie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Przecławiu w trybie bezprzetargowym.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Oliwki w miejscowości Siadło Dolne.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Słoneczna w miejscowości Warzymice.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Kołbaskowo w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo.
22. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji NZOZ Portowy.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji na II półrocze 2011 roku.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez SITA JANTRA Sp. z o.o. dotyczącego uchwały nr VII/54/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Kołbaskowo.
26. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Kołbaskowo.
27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego obywatelstwa Gminy Kołbaskowo.
28. Interpelacje i zapytania.
29.  Wolne wnioski.