logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

I Sesja Rady Gminy już za nami

IsesjaWczoraj, 1 grudnia odbyła się I Sesja Rady Gminy w Kołbaskowie. Było ślubowanie radnych, wybrano przewodniczącego i jego zastępcę oraz powołano stałe komisje rady i ich członków. Sesję punktualnie o 14.00 rozpoczął Przewodniczący poprzedniej kadencji p. Edward Sroka , który po złożeniu gratulacji radnym przekazał zwyczajowo prowadzenie obrad Radnej Seniorce p. Apolonii Roszak.

 

 

Po złożonym ślubowaniu, odczytano następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2.    Ślubowanie radnych,
3.    Ustalenie porządku dziennego obrad,
4.    Wybór Przewodniczącego Rady Gminy,
    a)    zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
    b)    powołanie Komisji Skrutacyjnej,
    c)    przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
    d)    prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
    e)    przeprowadzenie głosowania (tajnego),
    f)     podjęcie uchwały stwierdzającej wybór,
5.    Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora,
6.    Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
    a)    zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
    b)    powołanie Komisji Skrutacyjnej,
    c)    prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
    d)    przeprowadzenie głosowania (tajnego),
    e)    podjęcie uchwały stwierdzającej wybór,
7.    Wybór stałych komisji,
8.    Interpelacje i zapytania,
9.    Wolne wnioski,
10. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

 

Do zaplanowanego porządku obrad zgłoszono dodatkowe 3 punkty :
7a - Przyjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rad Gminy - przegłosowano
7b - Wybór członków poszczególnych komisji - przegłosowano
7c - Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w Warniku - przegłosowano 

Radni otrzymali od Wójta Józefa Żukowskiego pisemną informację o stanie Gminy na dzień 31.10.2010. Aktywa trwałe 150,1 mln zł (grunty, budynki, urządzenia, wyposażenia, inwestycje, należności, itp), tegoroczna nadwyżka budżetowa wynosi 2,9 mln zł, niewykorzystana nadwyżka z lat ubiegłych - 10,0 mln zł. Gmina nie posiada długu.

Radna Dorota Trzebińska złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Gminy oświadczenie o powstaniu Klubu Radnych pod nazwą Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo - do obecnej szóstki dołączyli: Zbigniew Szczuplak, Apolonia Roszak, Mirosław Pasterski oraz Artur Zubel.

W głosowaniu tajnym radni wybrali na Przewodniczącego - Ryszarda Wierzbickiego, a na jego zastępcę Mirosława Pasterskiego.

W głosowaniu jawnym powołano 5 stałych komisji o następujących składach :

Komisja Budżetowa
- Mirosław Pasterski - przewodniczący
- Małgorzata Jezierska
- Edward Sroka
- Zbigniew Szczuplak
- Ryszard Wierzbicki

Komisja Gospodarcza
- Dorota Trzebińska - przewodnicząca
- Lilianna Jeziorek
- Mirosław Pasterski
- Apolonia Roszak
- Artur Zubel

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
- Iwona Wierzbicka - przewodnicząca
- Żaneta Gąsowska
- Apolonia Roszak
- Grzegorz Smolicz
- Anna Sypniewska

Komisja Inwestycji i promocji Gminy
- Artur Zubel - przewodniczący
- Dorota Krzywicka
- Anna Sypniewska
- Dorota Trzebińska
- Iwona Wierzbicka

Komisja Rewizyjna
- Zbigniew Szczuplak - przewodniczący
- Sławomir Dzikowski
- Żaneta Gąsowska
- Lilianna Jeziorek
- Grzegorz Smolicz

Pin It