logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

XXXV Sesja Rady Gminy Kołbaskowo

XXXVSesja200x15029 września 2010 o godzinie 14.00 odbyła XXXV Sesja Rady Gminy Kołbaskowo. Tym razem stawili się wszyscy radni, było dużo gości, sołtysów i ... kandydatów na przyszłych radnych (wiadomo ruszyła już kampania)


Porządek obrad był następujący:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum, -wszyscy byli obecni
b) przyjęcie protokołu z  XXXIV Sesji - przyjęto
c) zatwierdzenie porządku dziennego - wykreślono pkt 6. dodano na wniosek p. Trzebińskiej pkt. 9 dotyczący wniosku na sfinansowanie budowy skateparku w związku z informacją, że nie wniesione zostały na czas poprawki do wniosku przez Urząd Gminy.
d) powołanie sekretarza obrad, - sekretarzem został p. Mieczysław Szankowski

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Karwowo w gminie Kołbaskowo; - chodzi o plan dotyczący części miejscowości Karwowo na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Uchwała przeszła.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2010 r. -informacja  z wykonania budżetu za I półrocze została przyjęta. Budżet jest w dobrej kondycji. Planowane wydatki związane z inwestycjami nie zostały dotychczas poniesione.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok - nie było żadnych zmian dotyczących Przecławia i Warzymic . Uchwalono 6.000 złotych na prowadzenie rozgrywek ligowych w brydżu sportowym na wniosek P. Misiaka.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. -Siadło Dolne i Pargowo

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/304/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 czerwca 2009 r. - wykreślono

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym. -2 działki dla rolników w Kamieńcu i Będargowie i jedna dotycząca żwirowiska w Karwowie. Wójt proponował przedłużyć dzierżawę do roku do czerwca 2011. Podczas posiedzenia Komisji Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo zawnioskował o nie podejmowanie uchwały w związku z tym, że sprawą na wniosek gazety " PULS PRZECŁAWIA" zajął się Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Zdecydowano, że do czasu wyjaśnienia co właściwie dzieje się na byłym żwirowisku - czy trwa tam" rekultywacja" czy wywożenie i zasypywanie śmieci - decyzja nie zostanie podjęta.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. -uchwała została przyjęta -chodzi o teren przyległy do szkoły, który ma zostać zabudowany przez Gimnazjum

9. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za II kwartał 2010 r. - przyjęto (jeśli nie pojawi się na stronie bip.kolbaskowo.pl - to zamieścimy kopię)

10. Interpelacje i zapytania.
Rozpoczęła się dyskusja na temat skateparku. Radna p. Trzebińska pytała p. Wójta jaki jest aktualny stan tego wniosku. Na to pytanie p. Wójt nie potrafił udzielić szczegółowej odpowiedzi. Pracownik odpowiedzialny za wnioski dostał rano urlop na żądanie, pisma z Urzędu Marszałkowskiego wzywające do naniesienia poprawek zniknęły - nikt w Urzędzie Gminy ich nie widział. Wniosek nie zostanie najprawdopodobniej skierowany do dofinansowania, ze względu na fakt, że nie znalazła sie w Urzędzie Gminy osoba, która naniosłaby w terminie stosowne poprawki. Pracownik odpowiedzialny za projekty unijne pozostaje poza kontrolą. Otrzymuje urlop wtedy, gdy chce - ani p. Wójt, ani p. Sekretarz Gminy nie sprawdzają na jakim etapie są prace przez niego prowadzone i czy można mu takiego urlopu udzielić. A chodziło o kwotę 500 tysięcy zł - która była "na wyciągnięcie ręki"
P. Radna Trzebińska zgłosiła wniosek o przygotowanie na najbliższą sesję RG uchwały dot. sposobów wyegzekwowania od właścicieli dwóch dużych działek w Przecławiu (przed budynkiem 27 i "sześćdziesiątką") utrzymania porządku na terenie ich działek.

11. Wolne wnioski.
Wniosek  Rady Sołeckiej z Przecławia dotyczący przejęcia przez Gminę "niechcianej" drogi prowadzącej do budynków 3,4,5,6, - przy basenie przeciwpożarowym. Został złożony jednocześnie wniosek o zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie środków na remont tej drogi .
Następnie złożono kilka Wniosków i zapytania przez P Małgorzatę Schwarz - które dotyczyły podjętych przez nią działań jeszcze jako pracownika Urzędu Gminy:
- Czy złożony został wniosek na  na remont budynków po jednostce wojskowej w Kołbaskowie na potrzeby mieszkań socjalnych i komunalnych?
Odpowiedź p. Wójta - jutro
- Jakie wnioski zostały złożone na budowę świetlic wiejskich - miało ich być 7? Czy zostały złożone ?
Odpowiedź p. Wójta - jutro odpowiem, bo nie wiem.
- Kto pilotuje sprawę ścieżek rowerowych, które dostały dofinansowanie z Interregu IVa Pargowo - szlak Odra-Nysa?
Odpowiedź p. Wójta - nie wiem, jutro odpowiem,
- Jakie sa losy Planów odnowy miejscowości dla pozostałych wsi, na które zostały złożone wnioski, gdyż nie poprawianie ich skutkować będzie odrzuceniem wniosków.
Odpowiedź p. Wójta - nie wiem,jutro odpowiem
- Jakie są losy pism wysłanych przez Panią Schwarz do ZDiTM oraz prezydenta Szczecina dotyczące wprowadzenia nowych linii autobusów miejskich na trasach "Stobno - Szczecin i Szczecin - Ustowo - Kurów - Siadło Dolne - Siadło Górne - Moczyły - Kamieniec?
P. Wójt odpowiedział, że ZDITM oraz Prezydent wyrazili zgodę na takie rozwiązanie, z tym, że do Kamienica autobus nie może jeździć ze względu na to , że powiat nie wyremontował drogi na odcinku 300 metrów.

Następnie głos zabrała P. Sołtys Kołbaskowa Barbara Drozdalska zwróciła się do p. Wójta z krytyczną uwagą dotyczącą organizacji Dożynek Gminnych.
P. Wójt odpowiedział, że to impreza wszystkich mieszkańców, a nie wójta.
Mieszkańcy Kołbaskowa są oburzeni tak fatalną organizacją ze strony Urzędu Gminy, a właściwie jej brakiem. Mieszkańcy zaangażowali sie w dożynki nie mając wsparcia ze strony UG.

W związku z zapytaniami radnych poddających w  wątpliwość odwołanie p. Małgorzaty Schwarz z funkcji zastępcy, okazała pismo p, Wójta odwołujące ją  z dniem 19 lipca z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia stosunku pracy, co oznacza, że od tego dnia nie ma prawa wykonywać swoich dotychczasowych obowiązków.

Tags: gmina , radni , sesja