logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Sesja z emisją obligacji.

sesja 32W ostatni poniedziałek maja zebrała się po raz trzydziesty drugi Rada Gminy Kołbaskowo. Podczas komisji, które odbyły się przed obradami oraz na sesji najwięcej dyskutowano na temat sposobu sfinansowania budowy Domu Kultury w Przecławiu oraz wysokości odszkodowania dla właścicieli gruntów leżących przy drodze od ronda biszkoptowego do terenów inwestycyjnych w Barnisławiu. Kilka dni wcześniej radni komisji gospodarczej pracowali także nad propozycją Polskich Sieci Energetycznych dotyczących przesunięcia obecnej linii wysokiego napięcia w kierunku zachodniej granicy.

 

Pierwsze posiedzenie komisji gospodarczej odbyło się w piątek 26 maja. Tematem spotkania było m.in. omówienie sytuacji działek po byłym garażowisku w Przecławiu, gdzie być może w niedługim czasie powstanie osiedle mieszkaniowe. Radni zapoznali się także z propozycją Polskich Sieci Energetycznych dotyczących przeniesienia napowietrznej linii wysokiego napięcia w stronę terenów mniej zurbanizowanych. Obecna linia przebiega m.in przez Siadło Górne, Przecław, Warzymice, Ostoję i Przylep. Wg koncepcji PSE linia miałaby przesunąć się w kierunku zachodniej granicy i ominąć te miejscowości. Radni zaproponowali aby linia przebiegła przy projektowanej Zachodniej Obwodnicy Szczecina, tak jak to ma miejsce w sąsiedniej gminie Dobra.

Podczas poniedziałkowych obrad radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały dotyczący sprzedaży lokali użytkowych w których mieścił się wcześniej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Obecnie lokale są nieużytkowane a ich sprzedaż pozwoli na uniknięcie kosztów remontu. Uzyskane środku ze sprzedaży zasilą budżet gminy.

Rada gminy przyjęła uchwałę dotycząca wprowadzenia zasad umieszczania nośników reklamowych we wszystkich miejscowościach. Wszystkie tereny będą miały ściśle określone ustalenia dotyczące wysokości tablic i urządzeń reklamowych. Podano także sposoby usytuowania ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów z jakich muszą być wykonane. Uchwała dotyczyć ma wszystkich nowych inwestycji. Dla istniejących obiektów wyznaczono termin 2 lat na dostosowanie się do nowych przepisów.

Radni dokonali zmian w budżecie gminy na kwotę 2 mln zł. O 1,1 mln zł uległ obniżeniu koszt przebudowy drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w Barnisławiu. Po przetargu obniżył się także koszt budowy wodociągu Siadło Dolne - Siadło Górne. W ramach programu Maluch Plus gmina otrzymała 0,5 mln zł dotacji z budżetu państwa na przedszkole i żłobek w Przecławiu.

Z zaoszczędzonej kwoty - 550 tys zł przeznaczono na budowę oświetleń ulicznych w Moczyłach oraz w Kamieńcu przy ulicy Chabrowej. O 1,3 mln zł zwiększono plan funduszu na wykup gruntów pod inwestycje publiczne. Obecnie w Starostwie Powiatowym w Policach trwają wyceny wysokości odszkodowania dla właścicieli gruntów leżących przy drodze od ronda biszkoptowego do terenów inwestycyjnych w Barnisławiu. 11 tys zł musi przeznaczyć gmina na przeprowadzenie... inwentaryzacji ornitologicznej. W planowanym ciągu pieszo rowerowym Kamieniec - Kołbaskowo stwierdzono występowanie siedliska Jarzębatki, co stało się podstawą do odmowy decyzji o lokalizacji inwestycji przez RDOŚ.

Najwięcej dyskusji poświęcono uchwale dotyczącej emisji obligacji komunalnych na kwotę 15 mln zł. Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na sfinansowanie zaplanowanego deficytu w latach 2018-19 związanego z budową Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu. Obligacje oprocentowane będą wg zmiennej stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę a wypłata oprocentowania zostanie pokryta z dochodów gminy. Obligacje w transzach po 1,5mln zł będą odkupowane przez gminę w latach 2020-2029. Obecna na sesji wójt M. Schwarz zapewniała, że sytuacja finansowana gminy na najbliższe lata przedstawia się bardzo optymistycznie. Sprzedano wiele gruntów pod inwestycje gospodarcze, a kolejne lokalizacje są już w przygotowaniu. Na terenie gminy zlokalizowana jest obecnie jedna z największych inwestycji na terenie Pomorza Zachodniego. Amerykański gigant handlu internetowego zakończy budowę jeszcze w tym roku. Z samego podatku gruntowego do Kołbaskowa trafi około 3,3 mln zł.

Radni otrzymali odpowiedź wójta na interpelację dotyczącą umorzeń i zwolnień podatkowych dla Dariusz Jakubowskiego. Wójt poinformowała, że akta podatkowe są przechowywane w archiwum przez 5 lat, dlatego nie może potwierdzić faktu udzielenia lub zwolnienia za lata 2000-2007. Jednocześnie dodała, że za lata 2008-2016 w Biuletynie Informacji Publicznej do pobrania są wykazy osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg i pomocy publicznej. Sprawdziliśmy. Nazwisko Pana Jakubowskiego w dokumentach publikowanych pod adresem http://bip.kolbaskowo.pl/index.php?id_kat=41 pojawia się wielokrotnie.


SPROSTOWANIE
Dariusz Jakubowski w związku z artykułem "Sesja z emisją obligacji" oświadcza, iż nieprawdą jest, że Gmina Kołbaskowo w latach 2008-2016 udzieliła Dariuszowi Jakubowskiemu umorzeń lub zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości.

 

sesja 32 0

sesja 32 1

sesja 32 2

Pin It