ancora warzymice

 reklama

Szukaj w portalu

Zgłoś wnioski lub uwagi do SUiKZP

studium-Do 18 marca w Urzędzie Gminy Kołbaskowo można składać wnioski i uwagi do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) - jest to dokument określający w sposób ogólny planowany sposób zagospodarowania całego terytorium gminy, zawierający informacje o położeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę, o przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, terenów chronionych itp.

 

Z pełną dokumentacją można zapoznać się do 18 marca w godzinach pracy Urzędu Gminy W Kołbaskowie w pokoju nr 6. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, rozpatruje je Wójt.
Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest aktem prawa miejscowego a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania żadnej decyzji administracyjnej. Natomiast uznawany jest za akt kierownictwa wewnętrznego a więc aktem wewnętrznie obowiązującym w systemie organów gminy. W związku z tym wiąże wójta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
Pełni trzy funkcje:
- kształtowanie i wykładnia polityki rozwoju przestrzennego gminy,
- koordynacja ustaleń planów miejscowych,
- promocja gminy na zewnątrz.

Sporządza się je dla całego obszaru gminy w granicach administracyjnych; podmiotem odpowiedzialnym za jego sporządzenie jest wójt a uchwala go rada gminy.
Należy pamiętać że studium nie jest prawem, ale zobowiązaniem władz gminy do działań zgodnie z wyznaczonymi w nim kierunkami.

TUTAJ można pobrać treść ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 (Rozdział 2 - Art od 9 do 13)

Pin It