logo gif 10lat

Open menu

 reklama

Ancora 1000x175 baner VIP

7 maja - Dzień Otwarty w Gminazjum

gimnazjum-przeclawDyrektor, Grono Pedagogiczne, Uczniowie Gimnazjum serdecznie zapraszają na Dzień Otwarty Publicznego Gimnazjum w Przecławiu. Spotkanie odbędzie się 7 maja 2015 roku w godz. 9-16. W tym czasie będzie można obejrzeć szkołę, porozmawiać z nauczycielami oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki.

 

 

 

gimnazjum dzien otwarty 


Niedługo zbliża się bardzo ważna chwila dla wszystkich uczniów klas 6 - wybór dalszej drogi kształcenia. Co proponuje absolwentom szkół podstawowych Publiczne Gimnazjum w Przecławiu?

 

W roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum w Przecławiu będą utworzone klasy pierwsze o następujących specjalizacjach:

MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA
- Rozszerzony program nauczania z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii.
- Koło Chemiczne, Matematyczne, Fizyczne, Ekologiczne.
- Dodatkowa informatyka.

HUMANISTYCZNA
- Rozszerzony program nauki języka polskiego, historii,WOS-u.
- Koło Teatralne -– udział w warsztatach i regionalnych imprezach kulturalnych.
- Współpraca z instytucjami naukowo-kulturalnymi
- Koło dziennikarskie (współredagowanie strony internetowej szkoły).

JĘZYKOWA
- Rozszerzony program nauki języka angielskiego i niemieckiego.
- Język rosyjski w formie rozwijania zainteresowań.

 

Placówka dodatkowo proponuje:
- współpraca z instytucjami naukowymi, kulturalno-artystycznymi,
- zajęcia sportowe w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego (zależne od predyspozycji uczniów),
- naukę dwóch języków obcych według stopnia zaawansowania, tygodniowo – 3 godziny języka angielskiego i 2 godziny języka niemieckiego,
- opiekę pedagoga i psychologa,
- zajęcia informatyki od I-II klasy – do dyspozycji uczniów jest świetnie wyposażona pracownia komputerowa z szybkim łączem internetowym,
- szkoła oferuje możliwość zdobycia certyfikatu umiejętności komputerowych ECDL,
- do dyspozycji uczniów Multimedialne Centrum Informacji Bibliotecznej,
- w pełni wyposażone w profesjonalny sprzęt obserwatorium astronomiczne,
- bogatą ofertę kół zainteresowań,
- wolontariat,
- Caritas
- praca w Kole Artystycznym (zależna od predyspozycji uczniów).
- dla uczniów z trudnościami zajęcia wyrównawcze,
- w klasach trzecich organizowane są dodatkowe zajęcia doskonalące umiejętności humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze oraz językowe pod kątem egzaminu gimnazjalnego,
- naukę o podstawach przedsiębiorczości,
- dla uczniów o specyficznych trudnościach w nauce (dysleksja itp.) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
- na początku roku zajęcia integracyjne z wychowawcą,
- działania wychowawcze szkoły oparte są o sprawdzony program – „Spójrz inaczej”,
- zajęcia psychoedukacyjne,
- program przygotowujący do wyboru przyszłej szkoły i zawodu realizowany w szkolnym Punkcie Orientacji Zawodowej „Start”,
- dla uczniów zdolnych – indywidualny tok nauki (po I klasie) i indywidualny program nauki,
- stypendia: naukowe i sportowe,
- sklepik prowadzony przez Samorząd Uczniowski,
- szkołę bez barier architektonicznych.

 

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkoły

Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

- z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum w Przecławiu;
- na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. Decyzja o przyjęciu ucznia podejmowana będzie po 26 sierpnia 2014 roku.

Ustala się następujące terminy przebiegu rekrutacji:
(na podstawie Zarządzenia nr 3 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów w województwie zachodniopomorskim na rok szkolny 2015/2016.)

- podania do gimnazjum uczniowie składają od 11 maja do 27 maja 2015 r. do godz. 15:00.
- druk podania o przyjęcie do klasy pierwszej dostępny w sekretariacie szkoły albo do pobrania –> Podanie do gimnazjum
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej, uczniowie dostarczają do 30 czerwca 2015 r.
- pierwszeństwo w naborze do poszczególnych klas mają uczniowie, z najwyższymi ocenami z przedmiotów objętych specjalizacją w danej klasie;
- Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, ogłasza listę uczniów przyjętych 03 lipca 2015 r. do godz. 15:00.
- Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor szkoły, który ma decydujący głos w sytuacjach nieobjętych wymienionymi wyżej kryteriami.