logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Oświadczenie w imieniu Publicznego Gimnazjum w Przecławiu

gimnazjum przeclawW związku z pojawieniem się w internecie informacji dotyczącej "wygranej sprawy sądowej przez poprzedniego dyrektora gimnazjum" publikujemy w imieniu Publicznego Gimnazjum następujące oświadczenie.

 

 

 


Oświadczenie w imieniu Publicznego Gimnazjum w Przecławiu.

W związku z opublikowaniem w sieci internetowej tekstu pt. „Była dyrektor gimnazjum w Przecławiu wygrała sprawę w sądzie”, informuję, co następuje:

1. Tekst jest w wielu miejscach nierzetelny, zawiera zdania nieprawdziwe oraz wybiórczo przytacza fakty. Nie ma rzetelnego oparcia w materiale źródłowym i stanowi zbiór twierdzeń na temat działań podejmowanych przez organ prowadzący szkołę, przy czym nie przytacza dowodów dla tych twierdzeń.

2. Autor tekstu jako materiałem źródłowym posługuje się uzasadnieniem do wyroku, który zapadł przed Sądem Rejonowym w dniu 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wytoczonej z powództwa byłej dyrektor przeciwko Publicznemu Gimnazjum w Przecławiu. Jednak twierdzenia wyrażone w tekście „Była dyrektor gimnazjum w Przecławiu wygrała sprawę w sądzie” nie odpowiadają treści uzasadnienia, a nawet treści samego wyroku. Należy w szczególności zwrócić uwagę na to, że nie jest prawdą, iż była dyrektor „przed sądem udowodniła, że stawiane jej zarzuty nie znalazły potwierdzenia w faktach”. Otóż w żadnym miejscu treści wyroku sądowego, ani w treści uzasadnienia wyroku, Sąd Rejonowy tak nie orzekł. Sąd nie orzekł ani tego, że była dyrektor udowodniła bezzasadność odwołania, ani nie orzekł tego, że samo odwołanie było bezzasadne! Sąd uznał natomiast, że szereg elementów negatywnej oceny wykonywania zadań przez odwołanego dyrektora szkoły znajduje potwierdzenie w faktach i zostało to w toku długiego procesu udowodnione.

3. Nieprawdziwe jest również zdanie głoszące, że powodem odwołania ze stanowiska dyrektora gimnazjum, „miała być negatywna ocena pracy dyrektora”. Nie jest bowiem prawdą, że organ prowadzący Publiczne Gimnazjum w Przecławiu dokonywał oceny pracy dyrektora! Dokonał natomiast oceny wykonywania przez dyrektora zadań nałożonych na niego przez przepisy prawa. Niezwykle ważne jest jednocześnie to, że Sąd Rejonowy nie stwierdził, że ocena ich wykonywania ustalona przez organ prowadzący jako ocena negatywna, była nieuzasadniona. Przeciwnie, w uzasadnieniu do wyroku Sąd przytoczył te elementy oceny negatywnej, które uznał za stwierdzone w toku procesu.

4. Autor tekstu wyrażając zdanie o tym, że „obecność przedstawiciela Związków Zawodowych [w składzie zespołu oceniającego, który miał ponownie ustalić ocenę wykonywania zadań przez dyrektora szkoły], nie była na rękę organowi prowadzącemu”, wypowiada swoją opinię, w żaden sposób nie wykazując podstaw, na których tę opinię ustalił. Jednocześnie pomija ustalenia Sądu Rejonowego w tym zakresie. W uzasadnieniu wyroku Sąd uznał za udowodnione, że Związek Zawodowy, o którym mowa w tekście artykułu, miał mieszaną opinię o pracy byłej dyrektor szkoły. Natomiast twierdzenia byłej dyrektor co do tego, że organ prowadzący miał przeciwdziałać udziałowi przedstawiciela związku zawodowego w pracach zespołu oceniającego, w żaden sposób nie zostały udowodnione przed sądem.

5. Kwota zasądzonego na rzecz byłej dyrektor odszkodowania nie obejmuje sumy 20 tysięcy złotych. Sąd zasądził na jej rzecz kwotę wynikającą z przepisów prawa pracy, tj. trzykrotność pobieranego przez nią wynagrodzenia brutto.

6. Treść wyroku sądowego, jak i uzasadnienia do wyroku w najmniejszym stopniu nie pozwala na przyjęcie, że odwołanie z funkcji dyrektora było nieuzasadnione.

7. Informuję również, że treść wyroków sądowych jest udostępniana na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych i każdy może sobie wyrobić zdanie na temat rzetelności prezentowanych informacji w publikacji internetowej.


Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Przecławiu
Agnieszka Milczarska

Pin It