logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Którędy pobiegnie linia 220kV ?

linia 220kv przeclawW Szczecinie przy Szczawiowej trwają intensywne prace budowlano - instalacyjne. Przy tutejszej Elektrowni Pomorzany trwa rozbudowa stacji energetycznej o rozdzielnię 220 kV. Docelowo ma być ona połączona do istniejącej linii napowietrznej Krajnik - Glinki, która od wielu lat przebiega przez teren gminy Kołbaskowo. Prace budowlane w Szczecinie trwają już od dawna, zakończenie całej inwestycji zaplanowano na wiosnę przyszłego roku. Tylko dalej nie wiadomo którędy i w jaki sposób przebiegnie podłączenie Pomorzan do nacięcia Krajnik - Glinki ?

 

Ogromne, czterdziestometrowe stalowe słupy linii wysokiego napięcia spotkać można spotkać od lat w okolicach Przylepu, Ostoi, Warzymic, Przecławia i Siadła Górnego. To linia Krajnik – Glinki. W związku ze stale zwiększającym się zapotrzebowaniem na energię Polskie Sieci Energetyczne postanowiły połączyć Elektrownię Pomorzany z linią Krajnik – Glinki oraz rozbudować stację o rozdzielnię 220kV. Zapewnić to ma bezpieczeństwo energetyczne obszaru szczecińskiego oraz uniknąć „blackoutu” który miał miejsce 8 kwietnia 2008 roku.

Około sześciokilometrowy dodatkowy odcinek linii przesyłowej inwestor najchętniej poprowadziłby przez tereny naszej gminy. Preferowana przez wykonawcę jest wersja napowietrzna, która ma przebiegać równolegle do planowanej obwodnicy Przecławia i Warzymic. Tak jest dla niego najkrócej i najtaniej. Problem w tym, że w uchwalonym w 2014 roku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołbaskowo takich linii wysokiego napięcia nie przewiduje.

Pod koniec 2015 roku Komisja Gospodarcza negatywnie zaopiniowała dopuszczenie budowy linii przesyłowych w przedstawionych pięciu wariantach z uwagi na wysokie koszty społeczne jak i fakt, że pociągnie to za sobą konsekwencje finansowe obciążające budżet gminy. Obawy mają także mieszkańcy okolicznych miejscowości i właściciele działek.

Zacząłem trochę drążyć temat - Pan Dariusz z Siadła Dolnego. Po otrzymaniu szkicu od polskiego przedstawiciela chińskiego wykonawcy okazało się, że jeden z wariantów przebiegu linii - niebieski, przechodzi przez środek naszego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Siadle Dolnym - naprzeciw "Słonecznej Przystani", w ramach którego jesienią 2014 dostaliśmy pozwolenie na budowę domu. Ironią jest to, że wariantowanie odbywa się na nieaktualnej mapie z lat 2002-2006. Jest na niej Rondo Hakena z 2001, a nie ma innych wielkich inwestycji takich jak Auchan z 2008 i dojazd do niego po przebudowanej Autostradzie Poznańskiej (wiszące rondo). Nie ma osiedli mieszkaniowych "Słoneczna Przystań", "Wichrowe Wzgórza", "Na Klifie".

Odcinki innych wariantów przechodzą m.in. przez osiedla "Na klifie" w Kurowie, "Wichrowe Wzgórza" i "Słoneczna Przystań" w Siadle Dolnym, a przecież przetarg PSE był ogłoszony we wrześniu 2013 roku z terminem zakończenia 30.04.2017, kiedy te osiedla już były wybudowane i zamieszkanie, zatem istniały na powiatowych mapach geodezyjnych.

Budowa linii spowoduje ograniczenia w rozwoju gminy Kołbaskowo, generować będzie roszczenia finansowe w stosunku do budżetu – mówi wójt Małgorzata Schwarz. Lokalizacja takiego przedsięwzięcia wymaga odpowiednich zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wymaga sporządzenia uzgodnienia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uchwalonym 18 kwietnia 2014 i pozytywnie zaopiniowanym przez Urząd Wojewódzki brak jest stosownych zapisów umożliwiających realizację inwestycji bez zmiany tego dokumentu. Polskie Sieci Energetyczne całkowicie tą oczywistość zignorowały. Ogłoszono przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz wyłoniono wykonawcę ze ściśle określoną kwotą ryczałtową. Wybrany wykonawca PINGAO GROUP CO LTD jest zainteresowany wykonaniem zadania jak najniższym kosztem. Gmina oczekuje przedstawienia wielowariantowego przebiegu linii, zarówno napowietrznej jak i kablowej, z uwzględnieniem interesów gminy i mieszkańców. Propozycje powinny być poparte niezbędnymi opiniami oraz określać skutki ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowania terenów. Konieczne jest także udzielenie gwarancji przez PSE S.A. wypłaty odszkodowań.

A mogą to być niemałe kwoty. Właściciela działek, przez które będzie przebiegała linia napowietrzna będzie obowiązywała 25m strefa bezpieczeństwa od trasy linii gdzie będzie całkowity zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych.

Wariant preferowany przez Inwestora oraz Wykonawcę związany jest z przebiegiem planowanej obwodnicy Przecławia. Pod wieloma względami, zwłaszcza społecznymi, technologicznymi czy finansowymi jest on wariantem najbardziej optymalnym spośród całej grupy wariantów – mówi Jarosław Kowalski w imieniu generalnego wykonawcy. Warianty podziemne lub biegnące przez Międzyodrze z pominięciem terenów gminy Kołbaskowo były brane pod uwagę, były analizowane. Jednak z uwagi na uwarunkowania środowiskowe i ewentualne możliwości przecięć obszarów chronionych takich jak Natura 2000, są wariantami mniej korzystnymi w świetle innych istniejących  propozycji. Należy zauważyć, że warianty, których takie przecięcia nie dotyczą są bez porównania lepszymi alternatywami. Konsultacje z mieszkańcami i właścicielami działek w myśl rozumienia ustawy oczywiście będą się odbywały. Nastąpi to w momencie, kiedy uda się ustalić finalny przebieg linii. Inwestor wspólnie z Wykonawcą wielokrotnie podkreślali i w dalszym ciągu stoją na takim stanowisku, że na temat przebiegu przedmiotowej inwestycji chcą z władzami gminy Kołbaskowo konstruktywnie i merytorycznie  rozmawiać przy stole. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu udałoby się znaleźć wariant, czy modyfikację któregoś z już istniejących wariantów, która spełniałaby oczekiwania każdej strony. O wszystkich aspektach inwestycji jesteśmy gotowi rozmawiać.

Do sprawy budowy linii 220kV jeszcze powrócimy.

Pomorzany Glinki 6 wariantow page 000

Pomorzany Glinki 6 wariantow page 001

Pomorzany Glinki 6 wariantow page 002

Pin It