medentes przeclaw

 reklama

Szukaj w portalu

Odpady problemowe - do Smolęcina

pszok-smolecinNa terenie byłego składowiska odpadów  w Smolęcinie uruchomiony został Punkt  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). To tutaj można przywozić odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych.

 

 

 

 

 

Co powinno trafić do PSZOK ?

Mieszkańcy gminy powinni przywozić do punktu: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, stare meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony. Punkt w Smolęcinie przyjmuje też odpady budowlano-remontowe z drobnych remontów. Ich ilość nie powinna jednak przekroczyć 1000 kg od jednego gospodarstwa domowego.
Na składowisku można zostawić: opakowania ze szkła, papieru i tektury, odpady biodegradowalne (trawa, liście), tekstylia, metale, tworzywa sztuczne, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,  urządzenia zawierające freony, oleje i tłuszcze, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, drewno zawierające substancje niebezpieczne.

 

Uwaga! Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD) nie zawozimy już na teren oczyszczalni ścieków w Przecławiu, a na składowisko w Smolęcinie.   

 

Warunki dostarczania odpadów

 

Odpady do punktu bezpłatnie dostarczać mogą tylko mieszkańcy gminy Kołbaskowo. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych, tj. firm, instytucji, ogrodów działkowych, itp. Chemikalia i przeterminowane leki powinny znajdować się w opakowaniach jednostkowych. Ilości dostarczonych odpadów powinny wskazywać na to, że pochodzą z gospodarstw domowych, nie będą przyjmowane odpady w ilościach hurtowych, które mogłyby wskazywać, że powstały poza gospodarstwami domowymi. Odpady wielkogabarytowe (meble, łóżka, kanapy) nie muszą być rozmontowane, mogą zostać dostarczone w całości. Elektrośmieci nie powinny nosić śladów rozmontowywania lub wymontowywania części i powinny stanowić jedną całość. Duże gałęzie i inne odpady zielone powinny być rozdrobnione w sposób umożliwiający ich umieszczenie w pojemniku.
 
Czego nie przyjmą w PSZOK ?

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych. Nie będą też przyjmowane odpady zawierające: azbest, materiały izolacyjne  (wełna mineralna i styropian), części samochodów, odpady płynne w nieszczelnych opakowaniach oraz odpady nieoznaczone bez możliwości ich identyfikacji.

 

Godziny otwarcia PSZOK
wtorek    – godz.   6.00 - 14.00
środa      –  godz. 10.00 - 19.00
czwartek –  godz.   6.00 - 15.00
piątek     –  godz. 10.00 - 18.00
sobota   –   godz. 10.00 - 16.00

 

Z czym do PSZOK ?

 

Zużyty sprzęt AGD, RTV
Ze zużytego sprzętu RTV i AGD można odzyskać cenne metale tj.: żelazo, miedź, ołów, cynk oraz tworzywa sztuczne. Postępując właściwie z tego typu odpadami zapobiegamy przedostawaniu się metali ciężkich do środowiska. Zużyty sprzęt zawiera też substancje niebezpieczne tj.: rtęć, kadm czy PCB.

 

Baterie i akumulatory
Wszystkie zużyte baterie i akumulatory należy zbierać selektywnie i umieszczać w pojemnikach na ten cel przeznaczonych. Taki pojemnik znajduje się też m.in.: w centrum handlowym Auchan w Ustowie.

 

Przeterminowane leki
Przeterminowane leki należy przechowywać w domu w specjalnym pojemniku, by nie dostały się w ręce dzieci i regularnie zawozić je do POSZOK-u. Nie wolno spalać przeterminowanych leków w paleniskach domowych, porzucać w lasach oraz umieszczać w jednym pojemników z wraz innymi odpadami.

 
Odpady wielkogabarytowe
Odpady wielkogabarytowe: meble, łóżka, fotele, kanapy, dywany, krzesła, stoły, materace, itp. mogą zawierać substancje niebezpieczne w postaci lakierów, impregnatów, klejów, farb, pianki poliuretanowej czy oklein z tworzyw sztucznych. W wyniku ich spalania na terenie posesji czy w paleniskach domowych, do atmosfery emitowane są toksyczne i rakotwórcze związki chemiczne, niebezpieczne szczególnie dla dzieci.

 

Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.)
Nigdy nie należy wylewać zużytych olejów, pozostałości rozpuszczalników czy farb, do wód i gleby. Olej z samochodu, jeśli wymieniamy go na nowy, można zostawić w serwisie samochodowym. W żadnym razie nie wolno wylewać chemikaliów do kanalizacji. W ten sposób utrudnia się proces oczyszczania ścieków.

 

Zużyte opony
Zużyte opony to ten rodzaj odpadów, który w największym stopniu obciąża środowisko naturalne. Opony nie ulegają rozkładowi, a z uwagi na objętość, ich składowanie wymaga zajęcia dużej przestrzeni na specjalnie przygotowanym terenie.
W krajach UE każdego roku przybywa ok. 3 milionów ton zużytych opon, z czego ponad 130 tysięcy ton to odpady powstałe w Polsce. Przy zakupie nowych opon można zostawić je u wulkanizatora bądź w warsztacie samochodowym. Nie trzeba ich wywozić do lasu.
Zakazane jest też palenie opon w ogniskach, paleniskach domowych czy instalacjach do tego nieprzystosowanych. Podczas spalania wiele szkodliwych, trujących substancji przedostaje się do atmosfery.

 

Tekst i foto : Puls Przecławia nr 45

Pin It